Regulamin szkolenia „Zostań Bizneswoman”

Regulamin szkolenia „Zostań Bizneswoman”

 • 1. Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w „Zostań Bizneswoman” (zwanego dalej: „Szkoleniem”). Szkolenie jest prowadzone przez firmę Creative Business Marzena Heidner-Wójcik NIP: 784-212-08-95 REGON 300512937

 • 2. Definicje:
  1. Organizator – Organizatorem szkolenia jest firma Creative Business Marzena Heidner-Wójcik

NIP: 784-212-08-95 Adres i dane kontaktowe: Marzena Heidner-Wójcik madameelegance@icloud.com https://madameelegance.com
2. Szkolenie – zajęcia prowadzone przez Organizatora w ramach inicjatywy „Zostań Bizneswoman”. Aktualna oferta Szkoleniaw i Cennik dostępne są na stronie https://madameelegance.com

 1. Uczestnik – osoba fizyczna, która została wpisana na listę uczestników Szkolenia „Zostań Bizneswoman”.
 2. Prowadzący – osoba prowadząca zajęcia realizowane w ramach Szkolenia.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora.
  7. Grupa – Grupa osól, które biorą udział w Szkoleniu.
 • 3. Ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu
 1. Aktualna oferta Szkoleń dostępna jest https://madameelegance.com
  2. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane do 15 lipca.
  3. Zajęcia zostaną uruchomione po zebraniu się grupy 100 uczestników. W przypadku braku zebrania minimalnej ilości osób, Organizator drogą mailową lub telefonicznie informuje o tym osoby, które zarezerwowały udział w Szkoleniu. W takiej sytuacji Uczestnik może wnioskować o zwrot całej wpłaconej kwoty lub, w zależności od ilości wolnych miejsc, wnosić o przeniesienie do innej grupy.
  4. Uczestnikiem Szkoleń może być pełnoletnia osoba, która skutecznie dokonała zgłoszenia i zapisu na Szkolenie, zgodnie z postanowieniami § 4.
 • 4. Zgłoszenie uczestników
 1. Osoba zainteresowana szkoleniami może zgłosić chęć uczestnictwa, dokonując rejestracji przez formularz internetowy dostępny na stronie https://madameelegance.com/2016/04/11/odwaz-sie-i-zostan-kobieta-sukcesu-299-zl/, a następnie dokonać płatności.
 2. Dokonując zgłoszenia osoba powinna podać dane uczestnika Szkolenia, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres mailowy.
 3. Osoby niepełnoletnie, nie mogą uczestniczyć w Szkoleniu.
 4. Aktualny Cennik Szkoleń dostępny jest w https://madameelegance.com
 5. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.
 6. Opłaty wnoszone są przelewem na rachunek bankowy Organizatora lub za pomocą płatności Przelewy24:

Dane do przelewu:
Creative Business Marzena Heidner-Wójcik

nr konta: 54 1140 2004 0000 3402 7578 6685
Tytuł przelewu: Zostań Bizneswoman + Imię i nazwisko uczestnika

 1. Po dokonaniu wpłaty osoby zainteresowane proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: madameelegance@icloud.com Po otrzymaniu całości wpłaty na konto – Uczestnik otrzyma ostateczne potwierdzone poprzez wiadomość e-mail,
 2. Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na Warsztatach, o kolejności zapisu decyduje kolejność dokonanych wpłat.
 3. Brak wpłaty na konto na 2 dni przed warsztatami stanowi domniemaną rezygnację z udziału w warsztatach.
 • 5. Polityka prywatności
 1. Poprzez zgłoszenie na udział w Warsztatach, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych (prowadzenie zajęć) i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. Administratorem Danych osobowych jest firma Creative Business Marzena Heidner-Wójcik NIP: 784-212-08-95 Regon: 300512937
 4. Uczestnik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Uczestnika dobrowolnie. Organizator informuje, iż Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz prawidłowe świadczenia na jego rzecz usług określonych w Regulaminie.
 6. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.). Organizator gromadzi dane w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Organizator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.
 • 6. Udział w Szkoleniach i ich organizacja
 1. Program Warsztatów dostępny jest na stronie: https://madameelegance.com W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad udziału w zajęciach przez Uczestnika

Szkoleń będzie on zmuszony opuścić zajęcia.

 1. Organizator informuje, iż niektóre zajęcia mogą być dokumentowane za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator odbiera od Uczestników bądź Opiekunów oświadczenia co do zgody, lub jej braku na rejestrację i publikację wizerunku Uczestnika w zakresie wskazanym w oświadczeniu.

 1. Uczestnik szkoleń wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas realizacji szkoleń, rozpowszechnianie oraz publikowanie, poprzez rozpowszechnianie wizerunku:
  a) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i portalach

społecznościowych;

 1. b)  w prasie;
 2. c)  w broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
 • 7 Odpowiedzialność Uczestnika, Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie przeprowadzanych Szkoleń. W przypadku kradzieży Uczestnik Szkoleń powinien niezwłocznie poinformować Prowadzącego lub Organizatora o zaistniałej kradzieży, wówczas w porozumieniu z uczestnikiem Prowadzący lub Organizator wzywa policję.
 1. Z przyczyn niezależnych od Organizatora ma on prawo odwołać Szkolenie. O odwołanych zajęciach
 2. Organizator, w miarę swoich możliwości będzie informować Uczestników.
 3. Nie jest możliwe uczestniczenie w Szkoleniach przez Uczestnika pod wpływem alkoholu lub

środków odurzających. Na terenie Szkoleń obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,

spożywania alkoholu, zakaz posiadania i zażywania środków odurzających.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem obowiązującym na terenie ośrodka,

w którym odbywają się Szkolenia i stosowania się do zawartych tam przepisów porządkowych.

 1. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • 8 Rezygnacja
 1. Rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniach należy przesyłać na adres e-mail: madameelegance@icloud.com z dopiskiem w temacie: REZYGNACJA. Za termin rezygnacji uznaje się datę otrzymania wiadomości e-mail przez osobę odpowiedzialną.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 7 dni i więcej przed terminem warsztatów Organizator zwraca 100% kosztów warsztatu na konto podane przez uczestnika. W przypadku zgłoszenia rezygnacji 1-6 dni przed terminem Szkolenia Organizator nie zwraca zapłaconych kosztów warsztatu.
 3. Uczestnik ma prawo bezpłatnego do przepisania swojego uczestnictwa w Szkoleniu (zwane dalej Przepisaniem) na inną osobę najpóźniej 2 dni przed terminem warsztatów. Informację o Przepisaniu należy przesłać w wiadomości e-mail na adres madameelegance@icloud.com z dopiskiem PRZEPISANIE.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim przypadku powiadamia telefonicznie lub poprze e-mail zapisanych uczestników i zwraca 100% kosztów warsztatu na wskazane przez zgłaszających się uczestników konto.
 5. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za innye szkolenie (zwane dalej Przeniesieniem). W przypadku wyższego kosztu wskazanego warsztatu uczestnik zobowiązuje się do pokrycia powstałej różnicy cenowej na konto Organizatora. W przypadku niższego kosztu wybranego warsztatu Organizator zwraca powstałą różnice cenową na konto podane przez uczestnika.
 6. Uczestnik, który nie pojawi się na Szkoleniu – pomimo poprawnej Rejestracji i Opłaty za Szkolenie – nie powiadamiając o tym Organizatora odpowiednio wcześniej (patrz pkt. 2) ma prawo do Przeniesienia swojego uczestnictwa w Szkoleniu na kolejny możliwy termin. W tym wypadku Organizator nie zwraca poniesionych opłat.
 • 9. Reklamacja
 1. Reklamacje co do realizowanych Szkoleń można składać na adres poczty elektronicznej madameelegance@icloud.com, lub listownie na adres 62-200 Gniezno Wola Skorzęcka 6a, z dopiskiem
 2. Dla sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, datę reklamowanych zajęć, nazwę zajęć , opis zastrzeżeń.
 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od daty

otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź zostanie przekazana na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny.

 • 10 Własność intelektualna
 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Warsztatów (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Organizatora.
 2. Zabrania się nagrywania, uwieczniania w inny sposób, oraz rozpowszechniania przebiegu Warsztatów, chyba że Organizator wyrazi na takie działania pisemną zgodę.
 • 11 Pozostałe postanowienia
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych.

 

 

2 myśli w temacie “Regulamin szkolenia „Zostań Bizneswoman”

 1. Pingback: Zostań Bizneswoman 290 zł – Madame Elegance

 2. Pingback: Zostań Bizneswoman 25.03.2017 w Poznaniu – Madame Elegance

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s